Bạn cần đăng nhập để có thể chơi game :D

Chọn Vũ Khí

Găng tay Dao găm Ám khí Cung Súng Kiếm Giáo Búa Trượng Linh thú Phép thuật Sức mạnh
Găng tay
Độ sát thương60
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác30
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Dao găm
Độ sát thương60
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác30
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn20
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Ám khí
Độ sát thương70
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác30
Khả năng né tránh30
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu40
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Cung
Độ sát thương70
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác20
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Súng
Độ sát thương70
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng20
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Kiếm
Độ sát thương80
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác30
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn20
Kỹ năng: Bóng tối0
Giáo
Độ sát thương80
Phòng thủ vật lý20
Phòng thủ phép thuật20
Độ chính xác10
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng20
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu60
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Búa
Độ sát thương90
Phòng thủ vật lý20
Phòng thủ phép thuật20
Độ chính xác0
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn60
Kỹ năng: Bóng tối0
Trượng
Độ sát thương80
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác20
Khả năng né tránh10
Kỹ năng: Đòn chí mạng30
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn30
Kỹ năng: Bóng tối0
Linh thú
Độ sát thương80
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác20
Khả năng né tránh10
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu40
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Phép thuật
Độ sát thương70
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác20
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu40
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Sức mạnh
Độ sát thương0
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác0
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0

Chọn Nhân Vật

DotA: The Templar Assassin
Tấn công phép thuật
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác30
Khả năng né tránh30
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
DotA: The Moon Rider
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác60
Khả năng né tránh10
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
DotA: The Silencer
Tấn công phép thuật
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh30
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn40
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy VII: Yuffie Kisaragi
Tấn công vật lý
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh60
Kỹ năng: Đòn chí mạng30
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu30
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy VIII: Rinoa Heartilly
Tấn công vật lý
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác60
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: The Will of Blades
Tấn công phép thuật
Sức mạnh30
Sức sống0
Sức bền30
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác20
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu60
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
DotA: The Purist Thunderwrath
Tấn công vật lý
Sức mạnh30
Sức sống0
Sức bền30
Độ sát thương60
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác0
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn40
Kỹ năng: Bóng tối0
DotA: The Lord of Heaven
Tấn công phép thuật
Sức mạnh20
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương60
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác20
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu40
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: The Gem Knight
Tấn công phép thuật
Sức mạnh20
Sức sống10
Sức bền20
Độ sát thương50
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác0
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng30
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn30
Kỹ năng: Đòn hút máu30
Kỹ năng: Phản đòn30
Kỹ năng: Bóng tối0
DotA: The Windranger
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác20
Khả năng né tránh60
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
DotA: The Princess of the Moon
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng30
Kỹ năng: Đòn liên hoàn30
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
DotA: The Drow Ranger
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác60
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy XIII-2: Serah Farron
Tấn công vật lý
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: The Frost Archer
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác60
Khả năng né tránh30
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu40
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Tearing Saga: Holmes
Tấn công vật lý
Sức mạnh20
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác20
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu20
Kỹ năng: Phản đòn40
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy IX: Zidane Tribal
Tấn công vật lý
Sức mạnh30
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác20
Khả năng né tránh30
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy X: Rikku
Tấn công vật lý
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương10
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh60
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Fire Emblem: Heather
Tấn công vật lý
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: The Fist of Shadow
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh60
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: The Sinister Blade
Tấn công phép thuật
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác20
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu60
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Samurai Shodown: Rimururu
Tấn công phép thuật
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương10
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác60
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng20
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Samurai Shodown: Sogetsu
Tấn công phép thuật
Sức mạnh20
Sức sống10
Sức bền30
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác10
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn40
Kỹ năng: Bóng tối0
Dead or Alive: Hitomi
Tấn công vật lý
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương10
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy VII: Tifa Lockhart
Tấn công vật lý
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương10
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh60
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: Piltover Enforcer
Tấn công phép thuật
Sức mạnh20
Sức sống10
Sức bền20
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác20
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn30
Kỹ năng: Khóa đòn30
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
LOTH: Lyly
Tấn công vật lý
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương10
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác60
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng20
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Street of Fighter: Ken
Tấn công phép thuật
Sức mạnh30
Sức sống0
Sức bền30
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác20
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn20
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn40
Kỹ năng: Bóng tối0
Street of Fighter: Ryu
Tấn công phép thuật
Sức mạnh20
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý20
Phòng thủ phép thuật20
Độ chính xác20
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn20
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu40
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy VII: Cid Highwind
Tấn công vật lý
Sức mạnh30
Sức sống0
Sức bền30
Độ sát thương50
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác10
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu60
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Fire Emblem: Elincia
Tấn công phép thuật
Sức mạnh20
Sức sống10
Sức bền20
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác20
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng30
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn30
Kỹ năng: Bóng tối0
Fire Emblem: Shiida
Tấn công phép thuật
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác30
Khả năng né tránh30
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Dead or Alive: Kasumi
Tấn công vật lý
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác30
Khả năng né tránh30
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn40
Kỹ năng: Bóng tối0
DotA: The Admiral
Tấn công phép thuật
Sức mạnh30
Sức sống10
Sức bền30
Độ sát thương50
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác0
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu40
Kỹ năng: Phản đòn20
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy VII: Cloud Strife
Tấn công vật lý
Sức mạnh20
Sức sống10
Sức bền30
Độ sát thương50
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác10
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy VIII: Squall Leonhart
Tấn công vật lý
Sức mạnh30
Sức sống10
Sức bền20
Độ sát thương50
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác10
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Fire Emblem: Eirika
Tấn công vật lý
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác60
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Fire Emblem: Karla
Tấn công vật lý
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác30
Khả năng né tránh30
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu40
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Fire Emblem: Marisa
Tấn công vật lý
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn30
Kỹ năng: Khóa đòn30
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Fire Emblem: Raquesis
Tấn công vật lý
Sức mạnh20
Sức sống10
Sức bền20
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác10
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn40
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: The Grand Duelist
Tấn công phép thuật
Sức mạnh30
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý20
Phòng thủ phép thuật20
Độ chính xác10
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng20
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn60
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: The Judicator
Tấn công phép thuật
Sức mạnh20
Sức sống10
Sức bền20
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý20
Phòng thủ phép thuật20
Độ chính xác0
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng20
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn40
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: The Radiant Dawn
Tấn công phép thuật
Sức mạnh10
Sức sống10
Sức bền30
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý20
Phòng thủ phép thuật20
Độ chính xác0
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn60
Kỹ năng: Bóng tối0
LOTH: Sasha
Tấn công vật lý
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương50
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác50
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu60
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Samurai Shodown: Hanzo Hattori
Tấn công vật lý
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương50
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác10
Khả năng né tránh60
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Samurai Shodown: Ukyo Tachibana
Tấn công vật lý
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác60
Khả năng né tránh10
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Tearing Saga: Julia
Tấn công vật lý
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương50
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác30
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn30
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu30
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Tearing Saga: Runan
Tấn công vật lý
Sức mạnh20
Sức sống10
Sức bền20
Độ sát thương50
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác0
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn60
Kỹ năng: Bóng tối0
Fire Emblem: Micaiah
Tấn công phép thuật
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng30
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn30
Kỹ năng: Đòn hút máu60
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
LOTH: Mahter
Tấn công phép thuật
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác30
Khả năng né tránh30
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Samurai Shodown: Galford D. Weller
Tấn công vật lý
Sức mạnh20
Sức sống10
Sức bền20
Độ sát thương50
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác0
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn60
Kỹ năng: Bóng tối0
Samurai Shodown: Nakoruru
Tấn công vật lý
Sức mạnh20
Sức sống0
Sức bền30
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác20
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng20
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu20
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
DotA: The Slayer
Tấn công phép thuật
Sức mạnh20
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác20
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: The Nine-Tailed Fox
Tấn công phép thuật
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác20
Khả năng né tránh60
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu40
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: Maven of the Strings
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác60
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
DC Comics: The Dark Knight
Tấn công vật lý
Sức mạnh20
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương100
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác30
Khả năng né tránh60
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu100
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối100
DC Comics: Catwoman
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương100
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác50
Khả năng né tránh100
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn100
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối100
Marvel Comics: Captain America
Tấn công vật lý
Sức mạnh30
Sức sống0
Sức bền30
Độ sát thương150
Phòng thủ vật lý20
Phòng thủ phép thuật20
Độ chính xác0
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn100
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn100
Kỹ năng: Bóng tối0
Marvel Comics: Hulk
Tấn công vật lý
Sức mạnh40
Sức sống10
Sức bền20
Độ sát thương150
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác10
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng100
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn100
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Marvel Comics: Thor Odinson
Tấn công phép thuật
Sức mạnh40
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương150
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác20
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng100
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu100
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Marvel Comics: Wolverine
Tấn công vật lý
Sức mạnh0
Sức sống40
Sức bền40
Độ sát thương150
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác20
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn100
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn100
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy VII: Barret Wallace
Tấn công vật lý
Sức mạnh30
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác30
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn40
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy VII: Vincent Valentine
Tấn công vật lý
Sức mạnh20
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác30
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng0
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu60
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy X-2: Yuna X-2
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh60
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: The Sheriff Piltover
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn20
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu20
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: The Bounty Hunter
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương20
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác60
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
DotA: The Crystal Maiden
Tấn công phép thuật
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương50
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác50
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn40
Kỹ năng: Khóa đòn40
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy IX: Garnet Til Alexandros
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác40
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu60
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy VII: Aeris Gainsbourg
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác30
Khả năng né tránh60
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn20
Kỹ năng: Khóa đòn60
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Final Fantasy X: Yuna
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền0
Độ sát thương50
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác60
Khả năng né tránh10
Kỹ năng: Đòn chí mạng60
Kỹ năng: Đòn liên hoàn60
Kỹ năng: Khóa đòn0
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Fire Emblem: Mist
Tấn công phép thuật
Sức mạnh10
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác20
Khả năng né tránh20
Kỹ năng: Đòn chí mạng50
Kỹ năng: Đòn liên hoàn20
Kỹ năng: Khóa đòn50
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
League of Legends: The Lady Luminosity
Tấn công phép thuật
Sức mạnh20
Sức sống0
Sức bền20
Độ sát thương40
Phòng thủ vật lý10
Phòng thủ phép thuật10
Độ chính xác20
Khả năng né tránh0
Kỹ năng: Đòn chí mạng40
Kỹ năng: Đòn liên hoàn20
Kỹ năng: Khóa đòn20
Kỹ năng: Đòn hút máu40
Kỹ năng: Phản đòn0
Kỹ năng: Bóng tối0
Tearing Saga: Enteh
Tấn công phép thuật
Sức mạnh0
Sức sống0
Sức bền10
Độ sát thương30
Phòng thủ vật lý0
Phòng thủ phép thuật0
Độ chính xác40
Khả năng né tránh40
Kỹ năng: Đòn chí mạng50
Kỹ năng: Đòn liên hoàn0
Kỹ năng: Khóa đòn30
Kỹ năng: Đòn hút máu0
Kỹ năng: Phản đòn40
Kỹ năng: Bóng tối0